na úvodní stránku www.realityprumyslove.cz
Vamiro s.r.o., provoz Vtelenská 3337, 434 01 Most
e-mail: zc.tsom-orimav@ofni
Kontaktní telefon+ 420 721 24 24 24
VAMIRO s.r.o. - idatabaze.cz Montované haly - idatabaze.cz

   

                              

Zásady zpracování osobních údajů

pro zákazníky, dodavatele, marketing a návštěvníky webových stránek

Ve společnosti Vamiro s r.o. se sídlem na adrese Dělnická 209, 434 01 Most, IČO: 25001469, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10467 (dále též jen „Společnost“) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále též jen „nařízení“ nebo „GDPR“) jsme se proto rozhodli vydat tyto Zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“). 
Účelem tohoto dokumentu je především poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje Společnost jako správce zpracovává o fyzických osobách při podnikatelské činnosti, jakým způsobem, k jakým účelům a jak dlouho, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.
Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů:

·         našich zákazníků a uživatelů služeb,

·         zástupců těchto zákazníků či kontaktních osob zákazníků (uživatelů),

·         zájemců o naše služby či zboží,

·         osob, kterým zasíláme obchodní sdělení

·         návštěvníků našich webových stránek.

 

I. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Společnost (identifikační údaje Společnosti viz výše).
Kontaktní údaje, kam můžete směřovat své dotazy a požadavky ohledně zpracování osobních údajů:
korespondenční adresa:        Vtelenská 3337, 434 01 Most
e-mail:                                         zc.tsom-orimav@ofni
telefon:                                       +420 721 24 24 24

 

II. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je Společnost schopná identifikovat. 
V souvislosti s podnikáním Společnost nakládá následujícími typy (kategoriemi) osobních údajů:

1. Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy mezi Společností a vámi nebo jednání o takové smlouvě. Jedná se zejména o váš akademický titul, jméno a příjmení, název, obchodní firmu, datum narození, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, podpis apod. Jde i o akademický titul, jméno a příjmení, funkci a podpis vašich zástupců či pověřených osob.
Kontaktní údaje zpracováváme proto, abychom Vás mohli v případě potřeby v souvislosti se smlouvou kontaktovat, jedná se zejména o telefonní číslo a e-mail váš a vašich zástupců či pověřených osob.

2. Údaje o zboží a službách a dodací údaje

Zpracováváme údaje o tom, jaké služby či zboží si u nás objednáváte a adresu, kam má být zboží doručeno.

3. Platební údaje

Zpracováváme číslo vašeho bankovního účtu a údaje z vaší platební karty, abychom mohli identifikovat vaše platby.

4. Fakturační údaje

Zpracováváme údaje, jako jsou vaše jméno a příjmení, fakturační adresa, údaje o zakoupeném zboží či službě a jejich ceně, nezbytné proto, abychom vám mohli vystavit vyúčtování za zboží či služby a mohli splnit povinnost vést účetnictví, jak nám ukládá zákon.

5. Údaje z komunikace mezi Společností a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb a zboží mezi Společností a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem a údaje získané z telefonických hovorů.

6. Kamerové záznamy z prostor Společnosti

Vybrané prostory Společnosti jsou z bezpečnostních důvodů a z důvodu ochrany oprávněných zájmů Společnosti střeženy kamerovým systémem. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny upozorněním.

7. Databáze zákazníků a dodavatelů

Pokud jsme již s někým navázali obchodní kontakt, uchováváme v naší databázi jeho identifikační a kontaktní údaje, jako je akademický titul, jméno a příjmení, název, obchodní firmu, IČO, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, telefonní číslo a e-mail. Tyto údaje využíváme ke komunikaci, plnění smluv, uzavírání smluv nových, řešení reklamací a stížností.

8. Údaje pro marketingové účely

Pro marketingové účely využíváme databázi našich stávajících zákazníků, jakož i seznam osob, které se našimi zákazníky teprve mohou stát. V tomto seznamu máme jejich akademický titul, jméno a příjmení, název, obchodní firmu, IČO, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, telefonní číslo a e-mail.
Obchodní sdělení rozesíláme formou listinné korespondence, emailu, internetu, mobilních aplikací a sociálních sítí. 
Pokud jde o zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou stávajícím zákazníkům Společnosti o stejných nebo obdobných výrobcích či službách Společnosti, jde o použití osobních údajů, k němuž nepotřebujeme Váš souhlas.
V ostatních případech jsou tyto údaje používány na základě vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.

9. Údaje po jednání o pracovní smlouvě

Pokud se rozhodnete ucházet se u nás o zaměstnání, budeme potřebovat po dobu jednání o uzavření pracovní či jiné pracovněprávní smlouvy vaše identifikační a kontaktní údaje, jakož i údaje o vašem vzdělání, schopnostech a dovednostech a dosavadní praxi, které nám předáte formou životopisu a motivačního dopisu.

 

III. Účel a právní základ pro zpracování

Vaše údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro příslušný účel – např. abychom mohli dodat zboží nebo poskytovat službu. Jsou to i případy, kdy sjednáváme novou smlouvu. Povinnost zpracovávat vaše údaje nám stanoví i řada právních předpisů, např. zákon o účetnictví, o DPH, o daních z příjmů atp.
Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Společnosti nebo na základě zákona, pro jiné pouze na základě vašeho souhlasu. Ke zpracování osobních údajů z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Společnosti váš souhlas nepotřebujeme. Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. 

IV. Zdroje osobních údajů

Zpracováváme údaje, které jsme od vás obdrželi, dále pak údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků, např. z živnostenského rejstříku, atp.

 

V. Příjemci osobních údajů

Společnost při plnění svých závazků a povinností ze smluv může využívat odborné a specializované služby třetích osob. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Společnosti, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze na základě smlouvy a dle pokynů od Společnosti a nesmí je využít jinak. 
Jde případně o:

·         dopravce

·         společnosti zabývající se správou a vymáháním dlužných pohledávek

·         právní zástupce, notáře a exekutory

·         správce IT systémů

·         naše obchodní zástupce.

 

VI. Způsob zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje ručně (v papírové podobě) i automatizovaně prostřednictvím IT systémů.  

 

VII. Vyplnění elektronického poptávkového formuláře

Zákazník bere na vědomí, že vyplněním a zasláním elektronického poptávkového formuláře souhlasí s výše uvedenými zásadami o zpracování osobních údajů. 

 
Doporučujeme
Solárium - ERGOLINE 300 Super Power
15.000,- Kč
bez DPH
Sanitární kontejner - WC (ženy)
0,- Kč
bez DPH
Skladový kontejner 8 " - NOVÝ NA OBJEDNÁVKU
0,- Kč
bez DPH
T panel - stěnový panel 2,4 m
8.600,- Kč
bez DPH
VZV Linde H 60 D
222.000,- Kč
bez DPH
Obytný kontejner - REPASOVANÝ NA OBJEDNÁVKU
0,- Kč
bez DPH
Vamiro s.r.o. - Tel.č.: +420 725 415 100 | E-mail: zc.tsom-orimav@ofni
© 2011 - 2019 | Vytvořil DYNAMIC software